Politica de confidentialitate și cookie

Politica de confidentialitate

TOPEX TOOLS ROMANIA SRL, denumită generic în continuare și fixero.com.ro,societatea, compania etc., în calitate de proprietar/administrator al website-ului fixero.com.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenelor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

TOPEX TOOLS ROMANIA SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului fixero.com.ro, precum si Politica de Confidențialitate și Termenele și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenele și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Administratorul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor magazinului fixero.com.ro este Topex Tools Romania SRL, Str. Rasaritului nr.90, hala C5, Oras Buftea – 070000, Judetul Ilfov.

Scopul prelucrării datelor

Datele cu caracter personal menționate la punctul de mai sus sunt prelucrate de către Topex Tools Romania SRL pe baza intereselor legitime legale ale Societății, a cerințelor legii, a consimțământului persoanelor vizate și a contractelor de servicii cu utilizatorii, în scopurile:

 • procesarea comenzilor de bunuri pentru utilizatorul la care se referă datele,

 • comercializarea serviciilor furnizate de magazin și comercializarea serviciilor furnizate de terți (în cazul exprimării consimțământului corespunzător de către utilizator),

 • gestionarea procesului de înregistrare pe site-ul web al magazinului, așa cum se menționează la pct. 5 din regulament,

 • primirea de notificări de către Utilizator cu privire la modificările în starea Bunurilor, exprimarea opiniilor cu privire la Bunuri și controlul stării comenzilor plasate de către Utilizator,

 • eventual, să formuleze pretenții,

 • trimiterea de către Societate, la adresa de e-mail indicată - în format electronic - a buletinului (newsletter) comandat - dacă Utilizatorul face o astfel de comandă,

 • încheie și execută contractul (inclusiv emiterea unei chitanțe de vânzare și livrarea bunurilor) și soluționează plângerile,

 • monitorizarea activității Utilizatorului în cadrul serviciilor Companiei cu ajutorul cookie-urilor și al altor instrumente analitice;

 • furnizarea de informații despre produse în conformitate cu interesele și nevoile utilizatorului, prin utilizarea profilării pe baza datelor utilizatorului, inclusiv a modulelor cookie și a instrumentelor analitice,

 • efectuarea de cercetări și analize statistice în ceea ce privește funcționalitatea site-ului web și îmbunătățirea funcționării acestuia,

 • colectarea creanțelor, desfășurarea procedurilor judiciare, de arbitraj și de mediere,

 • să respecte cerințele legale și reglementările interne ale societății referitoare la serviciile de garanție.

 • ca parte a funcționării magazinului, prelucrăm următoarea gamă de date:

 • datele obținute de la utilizator: numele și prenumele, adresa de corespondență și de expediere a bunurilor, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de cont bancar, CNP, denumirea societății și forma juridică.

 • datele obținute în mod automat: Adresa IP (Internet Protocol) utilizată pentru conectarea computerului dumneavoastră la internet, conectarea la serviciul nostru, adresa de e-mail, informații despre computer și conexiune, cum ar fi tipul și versiunea de browser, tipurile și versiunile de plug-in pentru browser, sistemul de operare, istoricul achizițiilor, produsele vizualizate și căutate, numărul de telefon, cookie-uri, Cookie-uri Flash (cunoscute și sub numele de Flash Local Shared Objects) sau date similare în anumite părți ale Magazinului pentru prevenirea fraudelor și în alte scopuri, informații despre sesiune, inclusiv timpii de răspuns ai paginilor, erori de descărcare, durata vizitelor la anumite pagini, informații despre interacțiunea cu pagina (cum ar fi derularea, clicurile și mișcarea mouse-ului) și metodele utilizate pentru a naviga pe site.

Durata prelucrării/stocării datelor

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal depinde de scopul prelucrării:

 • În cazul prelucrării pe baza unui contract, pe durata contractului și a perioadei de limitare a posibilelor pretenții.

 • În cazul consimțământului dat de către utilizator, până la revocarea acestuia.

 • Date prelucrate în scopul urmăririi interesului legitim al societății pe durata acestuia.

 • În cazul prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, pe perioada până când utilizatorul se opune.

Datele prelucrate ca urmare a obligațiilor legale ale Societății pentru perioada de timp rezultată din reglementările relevante.

Societatea declară că nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.

Compania declară că prelucrarea automată a datelor aplicată de aceasta în utilizarea magazinului (inclusiv crearea de profiluri) nu produce efecte juridice în ceea ce privește utilizatorul și nu afectează în mod semnificativ situația utilizatorului.

Compania se asigură că datele cu caracter personal ale utilizatorului nu sunt divulgate unor terțe părți, cu excepția unei obligații legale, de exemplu, printr-o hotărâre judecătorească, pentru prevenirea fraudei sau a altor infracțiuni și pe baza consimțământului voluntar al utilizatorului.

Datele personale sunt prelucrate și stocate până la îndeplinirea scopului în care au fost prelucrate.

Dacă legea impune un termen de păstrare a datelor dvs. (de ex. în cazul facturării termenul prevăzut este de 5 ani), datele vor fi păstrate până la expirarea acelui termen.

Daca ne solicitați ștergerea datelor, în acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de ștergere, vom proceda la ștergerea datelor, cu excepția situațiilor în care suntem obligați să le păstram.

Drepturile persoanei vizate

Potrivit legii 677/200, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art. 12);

 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);

 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);

 • Dreptul de opoziție (art. 15);

 • Dreptul de a nu fi supus undei decizii individuale (art. 17);

 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale (art. 17);

Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);

Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);

Dreptul la opoziție - persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);Modul in care pot fi modificate/sterse datele

Pentru întrebări legate de prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de drepturile utilizatorului la care se referă datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: office@fixero.com.ro

Prelucrarea cererilor de informații privind datele cu caracter personal este posibilă numai pentru utilizatorul la care se referă datele cu caracter personal sau pentru tutorele legal al acestuia, după identificarea corectă prealabilă a acestuia pe baza istoricului cooperării cu societatea sau, în cazul imposibilității identificării cu ajutorul acestor date, pe baza unui document care să confirme identitatea solicitantului.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Formularea plangerilor

Pentru a vă apăra drepturile care vă sunt conferite prin lege referitoare la protecția datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către operatorul TOPEX TOOLS ROMANIA SRL, la adresa Str. Rasaritului nr.90, hala C5, Oras Buftea – 070000,  Judetul Ilfov, România, sau prin email la office@fixero.com.ro care va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data depunerii/trimiterii.

Accesul minorilor

Conţinutul site-ului fixero.com.ro și materialelor detinute de TOPEX TOOLS ROMANIA SRL nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia.

Masuri de securitate

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla in controlul nostru.

Societatea a implementat proceduri și soluții tehnice adecvate care respectă reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare în Uniunea Europeană. Procedurile de securitate aplicate și limitările tehnice și fizice au ca scop protejarea datelor cu caracter personal prelucrate de către Societate împotriva accesului neautorizat, pierderii, modificării și divulgării neautorizate.

În cadrul activităților sale, TOPEX TOOLS ROMANIA SRL colaborează cu furnizori externi care sprijină Societatea în vânzarea de produse către Utilizatori și în îndeplinirea sarcinilor necesare pentru funcționarea Societății și care, în acest scop, pot prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în numele Societății - de exemplu: mentenanță software, e-mail, servicii de curierat, gestionarea bazelor de date, servicii de newsletter, găzduire de site-uri web, procesarea plăților, furnizori de instrumente de comunicare, furnizori de sisteme IT (contabilitate, CRM, ERP), analiză web, distrugere de documente. Atunci când utilizează furnizori externi, societatea dezvăluie numai datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a furniza serviciul.

Furnizorii Societății sunt obligați să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor și să îndeplinească cerințele legislației aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Furnizorii externi de servicii sunt obligați să respecte o clauză de confidențialitate și nu pot utiliza datele cu caracter personal încredințate în alte scopuri decât cele specificate în contractul cu societatea.

Compania vă informează că, dacă părăsiți serviciile furnizate de Companie sau dacă sunteți redirecționat către un site web sau o aplicație a unei terțe părți, regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate mai sus și condițiile de utilizare a serviciilor Companiei nu se aplică. Compania vă recomandă să citiți regulile și politicile de confidențialitate ale terților pentru a afla cum sunt gestionate datele dumneavoastră de către acești furnizori.

Politica de utilizare Cookie-uri

Site-ul fixero.com.ro folosește cookie-uri.

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci cand utilizatorul accesează un anumit site web.

Cookie-urile sunt create atunci cand browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit site web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text.

Care este rolul cookie-urilor?

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprima anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni), salvarea anumitor preferințe în vederea reutilizarii viitoare.

 • Cookie-urile oferă deținatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai usor accesibile.

 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.

 • Îmbunătățesc eficiența publicițătii online.

 • Pot stoca informații referitoare la produsele comandate de catre utilizator pe un site de comerț electronic, facând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

Care este durata de viată a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute odată de utilizatorul a părăsit website-ul si unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce fel de cookie-uri folosim?

Navigarea pe site-ul fixero.com.ro poate plasa cookie-uri în următoarele scopuri:

 • analiza performanței site-ului

 • reținerea datelor de înregistrare

 • analiza profilului vizitatorilor

 • realizarea campaniilor de publicitate proprii

 • realizarea campaniilor de publicitate de catre terți

Securitate informatică și confidențialitate

Deși cookie-urile sunt stocate in memoria calculatorului utilizatorului, ele nu pot accesa/citi alte informații aflate în respectivul calculator. Cookie-urile sunt mici fișiere text, ele nu sunt compilate sub forma de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși.

Cookie-urile nu pot căuta informații în calculatorul utilizatorului, însa ele stochează informații de natură personală. Aceste informații nu sunt generate de către cookie-uri, ci de către utilizator, în momentul în care acesta completează formulare online, se înregistrează pe anumite site-uri, utilizează sisteme de plăți electronice, etc. Deși, de regulă, informațiile sensibile sunt protejate pentru a nu putea fi accesate de persoane neautorizate, este însa posibil ca astfel de persoane să intercepteze informațiile transmise între browser si site-ul web. Chiar dacă sunt rare, astfel de situații pot apărea atunci cand browserul se conectează la server utilizând o rețea necriptată, cum ar fi o rețea WiFi nesecurizată.

Cookie-urile pot fi utilizate de către companiile de publicitate online pentru monitorizarea comportamentului și preferințelor online ale utilizatorului, în scopul identificării și livrării catre utilizator a celor mai relevante mesaje publicitare. Însă aceste preferințe nu sunt exprimate explicit sau conștient de către utilizator, ci sunt modelate în funcție de istoricul navigării online a utilizatorului, paginile vizualizate de către acesta, mesajele publicitare accesate. 

Gestionarea, dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Cookie-urile sunt prezente pe orice site și nu pot fi evitate dacă dorești să accesezi site-urile respective. Cunoscând modul lor de operare și beneficiile pe care le aduc, poți lua masurile necesare de securitate astel încat sa navighezi cu incredere pe internet.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu vei mai primi/vedea publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea tine cont de preferințele și interesele tale, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Contact

Dacă aveți întrebări referitoare la această politică de confidențialitate sau la felul în care TOPEX TOOLS ROMANIA SRL tratează informațiile personale, ne puteți contacta prin email la adresa: office@fixero.com.ro.